HISTORIE

Historie  Sboru dobrovolných hasičů Dřevnovice.

1895 – 2015

        Mezi nejstarší, nejaktivnější a nejpotřebnější spolek patří Sbor dobrovolných hasičů, který sice od svého vzniku v prosinci 1894 několikrát změnil svůj název, ale poslání chránit životy, zdraví a majetek spoluobčanů zůstává nezměněné. V Hasičské kronice země Moravskoslezské z r. 1898 je uvedeno :

 „Obec Dřevnovice, čítající 60 domů krytých většinou černou břidlicí, obdržela již v r. 1886 ruční  stříkačku s výbavou. Jelikož v obci nebylo mužského družstva ovládajícího její obsluhu, bylo třeba co nejdříve založil sbor hasičský. V r. 1894 byl založen výbor v tomto složení: starosta Jakub Štěpánek, učitel L. Pivoda, hostinský K. Procházka, rolníci J.Šírek a František Outrata, kovářský mistr J. Pecina a rolník K. Kořínek. Výbor čtyřikrát písemně žádal o povolení. Teprve pátý pokus byl úspěšný. Až 30. ledna 1895 přichází písemný souhlas od Zemské rady a také částka 309 zlatých na zakoupení potřebné výstroje a výzbroje pro 31 mužů a na nákup potřebných knih pro řádné vedení účtů, inventáře a seznamu členů.

     Předsedou sboru byl zvolen starosta obce Jakub Štěpánek. Náčelníkem Kašpar Procházka, jednatelem K. Kořínek, pokladnu měl na starosti J. Pecina. Do funkce velitele sboru byl zvolen V. Frgál a ten si za svého zástupce určil Jana Vystavěla. Za první tři roky sbor zasahoval u 11 požárů. Vzorně vedené písemnosti by mohly být vzorem pro současné funkcionáře sboru. Už v r. 1899 přišli hasiči s požadavkem o skladiště na stříkačku, žebře, háky, hadice a další nářadí. Kůlna, kde byla uložena stříkačka se nacházela ve dvoře nynějšího OÚ. V roce 1933 muselo být skladiště rozšířeno. V roce 1927 byla stavba nové zbrojnice zamítnuta. V roce 1927 byla dosavadní ruční stříkačka předělána na motorovou. Byl namontován motor MARS.

  V té době měl sbor tři desítky členů a dvacet přispívajících, pod vedením R. Procházky a předsedy Jakuba Štěpánka.

    Bohužel od třicátých let aktivita hasičů klesá. Neutěšený stav neměla na svědomí jen válečná, léta ale spíše vzájemná nesnášenlivost několika jedinců, která ve sboru zakořenila.

    V r. 1949 vykazuje sbor jen 12 členů. I v tomto malém počtu se rozhodli pro stavbu nové zbrojnice, která by podle rozhodnutí MNV měla stát na místě bývalé „obecní pastoušky“. První žádost byla opět zamítnuta. O šest let později se začala zbrojnice bourat. V té době je velitelem sboru Petr Zbořil. Zbrojnice, která je součástí MNV, se stavěla „brigádnicky“, tedy dobrovolně ve volném čase členů. Po jejím vybudování nastal najednou útlum v činnosti hasičů. Snad na tom měla podíl skutečnost, že zbrojnice se sálem nad ní se nestala majetkem sboru, jak bylo původně slíbeno, nýbrž majetkem MNV. O hasičích najednou není slyšet. Ani po volbách nového předsedy Václava Hrdy a velitele Oldřicha Kocmana v r. 1965, se nic nezměnilo.

   Po zvolení starosty F. Krátkého, jednatele J. Andrlíka a velitele J. Marčišina se začal sbor aktivně zapojovat do volnočasových aktivit v obci.

V 70. a 80. letech sbor měl ve výbavě stříkačku PPS 8 a vozidlo Tatra 805. Vozidlo bylo využíváno na dopravu dětí na soutěže, které v tu dobu nás reprezentovali jak v okrskových tak i okresních soutěžích.

    V červnu 1995 slavil sbor sté výročí svého vzniku. Starosta obce Otakar Štěpánek se přičinil k založení zásahové jednotky v obci, která čítala devět členů. Velitelem se stal Alois Zelinka.

   V roce 1994 se začal zvyšovat zájem mládeže o činnost hasičů. Byl založen kroužek „Škorpioni“ pod vedením L. Hrubé. Činnost kroužku spočívala v brigádách, výletech, soutěžích a závodech. Reprezentovaly obec na soutěžích „Mikroregion se baví“. Pořádá se každý rok v jiné obci. Od roku 1996 začali naši mladí hasiči pravidelně cvičit a zúčastňovat se soutěží v celém okrese. Za celou dobu vedli naši mládež tito členové: Andrlík J., Kyselák M., Vilhelm J., Zelinka A., Palla P., Koller P., Provazník I., Hrubý M. ml., Lochmanová R., Opršálová L., Letocha M., Letocha I. V roce 2009 začala činnost dvě družstva přípravky. Pod vedením Zelinkové L. st., děti 3-6 let nacvičují požární útok a pravidelně se prezentují na soutěžích a různých kulturních akcích.

   Od r. 1995 byl do čela sboru zvolen starosta Máj Miloslav st. velitel Hrubý Miroslav st. Od tohoto roku, co se sbor potácel s malou aktivitou, vytvořil se plán práce a díky skloubení starších a mladých členů se zase sbor dostal na přední místo v aktivitách v obci. Vybudovala se klubovna, zrekonstruoval se sklad SDH, vybudovala dlážděná základna, vydláždil se dvůr vedle klubovny, položila se nová dlažba ve zbrojnici.

   V té době sbor měl ve výbavě stříkačky PPS 8 a PPS 12, ale schopnost zásahu byla podmíněna zajištěním tažného stroje (traktoru). Nejprve se pořídil vozík za osobní automobil, který se upravil a vybavil zásahovou technikou a hadicemi. Pořídily jsme za přispění Olomouckého kraje kalové čerpadlo HONDA a další rok jsme uspěly s dotací na zásahové vozidlo FIAT Ducato. Tímto jsme se stali zásahu schopným sborem. V dalších letech jsme pořídily závodní stříkačku PPS 15 a elektrocentrálu SCHERON. Byly nám dány zásahové oděvy pro zásahovou jednotku.

  Při našich aktivitách bylo zapotřebí se postarat o zázemí ve volném čase. Nedostatek  prostor pro konání zábav venku, kácení máje, memoriálu „A. Zelinky“ jsme vyřešily žádostí na MAS, a pořídily jsme z dotací velký stan a stole s lavicemi.

   V roce 2012 byl zvolen novým  starostou SDH Hrubý Miroslav st., výbor SDH zůstal  beze změny. Byla sestavena nová zásahová jednotka. Členové se pravidelně zúčastňují školení a kurzů, aby splňovali všechny požadavky na plnění si povinností člena zásahové jednotky. Spolupráce s OÚ a jinými složkami , je pro naše hasiče samozřejmostí. Od roku 1995 patří náš sbor mezi nejlepší jak ve vybavenosti, tak i kulturních aktivitách v našem 17. okrsku.

    V roce 1995 u příležitosti 100. výročí založení  SDH Dřevnovice, nám byl předán dar od  OÚ Dřevnovice prapor SDH, za nezištnou pomoc občanům i obci za prevenci a ochranu majetku. V roce 2005 byl vysvěcen u příležitosti  110 let  založení SDH Dřevnovice.

   Tímto, žádáme o udělení pamětní stuhy 3. stupně na historický prapor našeho hasičského sboru, který oslaví v roce 2015 – 120 let trvání sboru.

 

                                                                                                                                    Miroslav Hrubý st.

                                                                                                                                    starosta SDH Dřevnovice